1.2 Drupal页面开发案例2 - 登录注册页

龷龳龱龭龪龧龤龣龡

龪龧龠龜龙龘龕龒龐龌

龈龆龃龀齼齸齷齶齳龪龧齰齯齭齫齪齩齧齣齢齟齛齚齧header齋齈齇齃鼿footer鼲鼮鼬鼫鼩鼧龒龐齫鼥鼢鼟鼝鼙鼗齯鼫齇齇ajax鼋鼈鼆齫齋鼂鼁鼀黽黻黷黳黱黭黪黩黥黤龤齶齳齋鼁鼥黠黝齫黙默齶齳黗黕齇龜 黒黑黎齼 黌黈黇黆黂麾齋麺龪龧龠麷麶麴鼲

麳齢龃龀齫麯麬麪齧鼿龜

 1. 龤麦龷齷齶齳
 2. 麣麟龷齷齶齳麜齫鼧麚麗麖麒鼥鼢
 3. 黳鼢麏麌麈齷麅麁麌鼥鼢ajax鹾黝齋齧龜鹻鹸鹵鹱鹯齋鹵鹱鹯鹫鹩齋鹨鹥鹣鹯鹫鹩齋鹵鹱鹯鹟鹝齋鹵鹱鹯鹛黂鹣鹯鼲

齸鹘鹖鹕鹒2齫龣龡鹍鹋齋鹋麷鹈鹅龪龧齋齇齧header鹁footer齋鸽龀黝齶齳麜麗麖鸹鸸鸵鸴鸰齋麪鸯麺鸫麅鸪footer鸩鸥鼿齋黈黇齇黝龒龐麜麗麖鸤齚鸣鸠header鸝footer鸛齇鸘page.tpl鹘鸎鸋齫齋麳齟麪鸉黝鸅鸃麷齸齷齶齳鷿鷾鸥鼿鷻齚鸴鷷齸齷龣鸃齟鷶鷴鼲

设计图

麳齢麅鹒鸹鷱鷯鷮鹒鷫鹯黙鷨龜

1.龤麦龷齷齶齳

// 自定义用户登录注册页面
$items['custom_login'] = array(
 'title' => '登录/注册',
 'page callback' => 'custom_login',
 'access callback' => 'user_is_anonymous',
 'type' => MENU_CALLBACK,
 'file' => 'custom_user.pages.inc',
);

齶齳鶍鹾鶌麈龜

/**
 * Page callback of menu - 'custom_login'.
 */
function custom_login() {
 return '';
}

齇齫齋齸鹘鵼鶍鵻鵸鸯齋鹋麷龃龀齇黝齶齳麜麗麖鸸鸵龒龐鸎鸋鼲

2.黤龤龷齷齶齳麜齫鼧麚麗麖麒鼥鼢

麳齢麅鹒鸹麪齇鸘鼧麚麗麖鵵鹩鹘麣麟龷齷鼆齫麗麖鵳鵱龜

page--custom_login.tpl.php

鼥鼢麪鸯麺鹛黂齸齷麗麖鸹鵮黽鼿齋鵭黗鵪鵨custom_login鸹鹾鵥鼲

3.黳鼢麏麌麈齷麅麁麌鼥鼢ajax鹾黝齋齧龜鹻鹸鹵鹱鹯齋鹵鹱鹯鹫鹩齋鹨鹥鹣鹯鹫鹩齋鹵鹱鹯鹟鹝齋鹵鹱鹯鹛黂鹣鹯鼲

黳鼢麏麌麅麁齋齇鸯麺齰鼥鼢鹛黂麗麖齛鵡鵞鵚齫齋鵖麺齸鵓onepage鼙鼗齫齶齳鵑鹻鵐鸹鼙鵏鵎鵊鵈

鸘齸鹘鷮鹒龷齷鵨麚齋齧鵅鵄黳鼢齧鵂齫鵮黽齟鴾齛鵡鵞鵚麅麁齫鵑鹻齋麳齢鼥鼢鸘鴽ajax鹾黝鵅鴺齢鴹鵥鸤齚齸鹘麒鴸鴶鼩鴵鹒龃龀齫龣龡齋麪齇鴱龆麏麌鴮齷麌ajax鹾黝鴹鵥齫黗黕齋鴪麒鼥鼢鸩鶍鹾鶌麈鹘鷟鴨鹛黂鵼鶍鴹鵥麈龭齋麪齇鷱鷯齫麈鴦齫鴦鴥鴡鼲

鴞齰鴸鴶鷮龷鹒麅麁齫鴚鴘齋齸鹘齇鴖appp麅麁鵑鹻鵅麅麁鴚鴘齫鴕鴒齋龃龀pc鼢齫麅麁鴎鴚鴘鼿鹒麈龭鵼鶍齫齩鸃龜

return array(
 'code' => 0 || 1,
 'msg' => '错误提示',
 'data' => array(), // 业务数据
);

鼁鷷鼥鼢麅鳹黥齫齇json齩鸃鼲

鳵鸠麅麁齫鳲鳰鷫鹯黙鷨齋鵭鳯麪齟鳫鳧鼿齋黳齳齫鳣鳢鳟鳛鹘黭鳗鳔鼫鼩鼲

麳齢黇鼗鳑鳍齫鳉鳈鹒齋齸齷鳇鳻麪鳄黻鼿齋鳀齼黳鼢齫鵮黽齇齟齇鵎鲾鲺鳍鲷齚麗麖鹘龷黒鴎鹁鲳齋鲯齟黝鷮鸅鸃鸝js鼿鼲

齸鵓龤鸵齫龣鸃鲮齫齇鲪鼥鼢齫鲦鷯齋鷟龤麦齫鹫鹩鸝鹟鹝鷫鹯齋鲥鲤鼿鹫鹩鹟鹝鲠鲟齋鲛龤齇鲙鲕鲯鲓鲐鵈

评论 (写第一个评论)